Tropheus spec. Katoto VF - Linie 8.8

Foto & Fisk: Toto Bank - Bangkok, Thailand